• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statut i regulaminy

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.),
 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 27 sierpnia 2012 r., poz. 964)
 • Statutu nadanego uchwałą  Nr XXXIV/229/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dn. 26 listopada 2013 r.,
 • Zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28 grudnia 2006 r. na prowadzenie Domu.

Dom jest samodzielną, powiatową jednostką organizacyjną podległą Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

Obszar działania Domu obejmuje powiat kępiński, a w przypadkach uzasadnionych obszar działania obejmuje teren województwa wielkopolskiego oraz powiatów ościennych do powiatu kępińskiego.

Dom jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla osób dorosłych, obojga płci, przewlekle somatycznie chorych.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Zakres usług świadczonych przez Dom uwzględniający potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca, obejmuje w szczególności:

w zakresie potrzeb bytowych zapewnia:

 • miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt oraz bieliznę pościelową,
 • wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,  w tym również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • odzież i obuwie,
 • środki utrzymania czystości osobistej.

usługi opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (karmienie, ubieranie, mycie, kąpanie) osobom, które nie są wstanie samodzielnie wykonać tych czynności,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

usługi wspomagające polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, w tym również udziału w niektórych pracach na rzecz Domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych,
 • umożliwieniu dostępu do kultury i rekreacji,
 • pomocy w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia się mieszkańca w miarę jego możliwości.

w zakresie potrzeb zdrowotnych:

 • umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych
 • wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz pokrywa za leki opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • zapewnienia opiekę pielęgnacyjną oraz rehabilitację leczniczą (fizjoterapię).

Zasady funkcjonowania:

Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami okreslonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca, opracowane z jego udziałem. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik domu, zwany "pracownikiem pierwszego kontaktu". Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań domu okresla Regulamin Organizacyjny przyjęty przez Zarząd jednostki samorzadu terytorialnego.

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne mieszkańców. Zakres i poziom świadczeń domu dostosowany jest do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcom zapewnia się warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność i niezależność. Umozliwia się mieszkańcom rozwój osobowości, a w miare możliwości ich samodzielność, uwzględniając stopień psychiczny i fizyczny sprawności. 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 Dyrektor Domu przyjmuje osoby zainteresowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
Pierwsza publikacja
IntraCOM Katowice 2016-02-23 13:57
Aktualizacja publikacji
Kinga Białek 2021-02-22 20:39
Wytworzenie publikacji
Białek Kinga 2021-02-22 20:39
Zatwierdzenie
Białek Kinga 2021-02-22 20:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry