• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Pomoc/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej w Rzetni .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

  • wybrane pliki do pobrania mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo,

Powody wyłączeń

  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań które są nieuaktualniane i niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub treści prezentowanych archiwalnych aktualności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-03
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do Panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Szczepaniak, zamowienia@dpsrzetnia.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 79 141 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Miasta Knurów powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Miasta Knurów odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budenek mieszkalny, Rzetnia 87, 63-600 Kępno

Wejście główne do budynku posiada podjazd  dla wózków inwalidzkich i szerokie drzwi.
W budynku korytarze mają szerokość 180 cm. Wzdłuż korytarzy zamontowane są uchwyty dla osób niepelnosprawnych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, pomieszczenia przystosowane są do ruchu osób niepełnosprawnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzajacego dźwiekowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna chcaca skorzystać z pomocy osoby posługujacej się językiem migowym winna zgłosić ten zamiar co najmniej 2 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Budenek administracji - Pałac, Rzetnia 87, 63-600 Kępno

Wejście główne do budynku bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wejście boczne posiada windę  dla osób niepełnosprawnych. W budynku korytarz ma szerokość 140 cm.  W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzajacego dźwiekowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna chcaca skorzystać z pomocy osoby posługującej się językiem migowym winna zgłosić ten zamiar co najmniej 2 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry