• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Klauzula dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Rzetnia,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pani Lidia Majewska Tel. 609 463 535, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  związku z art. 6 ust. 3 RODO,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.),
 • Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Dane będą przechowywane przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tj. Dz.U. z 2020r, poz. 164),
 • Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula dla mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Rzetnia,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pani Lidia Majewska Tel. 609 463 535, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 6 ust. 3 RODO, a także na podstawie art. 54 i 54a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2268),
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2268) oraz zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych,
 • Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. PCPR,
 • Dane będą przechowywane przez okres 50 lat, przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 164),
 • Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest realizacją postępowania na podstawie skierowanego przez Panią/Pana wniosku do właściwego organu (OPS),
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula dla kontrahentów

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Rzetnia,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pani Lidia Majewska Tel. 609 463 535, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie:  Art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129)
 • Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Dane przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne,
 • Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • Administratorem monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Rzetnia
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pani Lidia Majewska Tel. 609 463 535, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem  prawnym ciążącym na administratorze - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6 ust. 3 RODO, a także na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.),
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, daty i godziny nagrania, modelu i numeru rejestracji pojazdu będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie  Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz zabezpieczenia mienia,
 • Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. policja,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi 7 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie,
 • Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
Pierwsza publikacja
Ewelina Anioł 2019-07-05 13:39
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Szczepaniak 2023-04-11 10:08
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Szczepaniak 2023-04-11 10:07
Zatwierdzenie
Agnieszka Szczepaniak 2023-04-11 10:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry