• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z Jednostkami administracji.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę:

 • wysłać na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub
 • wysłać za pomocą platformy e PUAP
 • wysłać na adres (liczy się data dostarczenia korespondencji) Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Kępno lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu: 62 79 141 75

Transkrypcja w PJM

Informacje dla osób uprawnionych

Główna siedziba Domu Pomocy Społecznej w Rzetni (DPS) znajduje się w budynku pałacu w miejscowości Rzetnia 87, gdzie swoje biuro ma Dyrektor, Dział Finansowo – Księgowy, Dział Administracyjno – Gospodarczy. Wejście główne do budynku pałacu nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Drugie wejście znajduje się z prawej strony budynku pałacu to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami. Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany przycisk przywołujący pracownika ,który służy pomocą. Znajduje się tam winda, której wymiary pozwalają na swobodny przejazd dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma dostępu do pomieszczeń administracji na I piętrze dla osób z niepełnosprawnościami.

Drugi budynek Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Rzetni znajduje się w miejscowości Rzetnia 87, jest to budynek mieszkalny zarówno dla kobiet jak i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych. Ponadto w budynku tym ma swoje biuro Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy, który udziela informacji m in w sprawie procedury starania się o miejsce w DPS. Budynek mieszkalny jest całkowicie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to budynek parterowy. Są podjazdy dla osób poruszających się na wózkach , drzwi i korytarze odpowiednio szerokie, wszystkie toalety dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

Czym zajmuje się DPS ?

 • Mogą u nas mieszkać kobiety i mężczyźni przewlekle somatycznie chorzy.
 • Mogą u nas mieszkać kobiety i mężczyźni przewlekle somatycznie chorzy.
 • Nasi mieszkańcy mają opiekę całą dobę.
 • Nasi mieszkańcy dostają posiłki, także dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
 • Nasi mieszkańcy mają opiekę lekarską oraz opiekę pielęgniarki.
 • Naszym mieszkańcom pomaga fizjoterapeuta.Naszym mieszkańcom pomaga psycholog.
 • Naszym mieszkańcom pomagają opiekunowie w myciu, przebieraniu się, karmieniu. Pokojowe dbają by było czysto.
 • Naszym mieszkańcom pomaga pracownik socjalny w sprawach osobistych czy urzędowych.
 • Naszym mieszkańcom pomaga duchowny.
 • Nasi mieszkańcy mogą brać udział w grupowej i indywidualnej terapii zajęciowej.
 • Prowadzimy zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, ćwiczące pamięć, filmowe i wiele innych. W parku są alejki do spacerowania, często spacerujemy są też urządzenia do ćwiczeń, ławki, altana.

Procedura starania się o miejsce w DPS:

 • starania o zamieszkanie w DPS należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, członka rodziny w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania jej do DPS, w celu złożenia pisemnego wniosku,
 • starania o zamieszkanie w DPS należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, członka rodziny w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania jej do DPS, w celu złożenia pisemnego wniosku,
 • we wniosku powinna znaleźć się prośba o skierowanie danej osoby do DPS, a w przypadku jej ubezwłasnowolnienia wymagane jest postanowienie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w DPS,• kolejnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym właściwego ośrodka pomocy społecznej, który przeprowadzi wywiad środowiskowy, sprawdzi sytuację życiową, materialną oraz zdrowotną; pomoże skompletować dokumenty, na podstawie których stwierdzi czy osoba wskazana we wniosku powinna zostać skierowana do DPS i czy nie ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub organy gminy.

Wymagane dokumenty:
Do wniosku w celu starania się o miejsce w DPS należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz potrzebie sprawowania całodobowej opieki,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz potrzebie sprawowania całodobowej opieki,
 • zaświadczenie o dochodach lub decyzję Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (ZUS) o przyznaniu renty lub emerytury,
 • zgodę na umieszczenie w DPS podpisaną przez osobę zainteresowaną/ jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego,
 • zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS podpisaną przez osobę zainteresowaną/ jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego.

Jeśli chcesz się skontaktować z naszym Domem możesz:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

 • Dom Pomocy Społecznej w Rzetni Rzetnia 87 63-600 Kępno

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e – mailowy:

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e PUAP

Inne

 • Wysłać faks pod numer 62 79 141 75
 • Możesz zadzwonić pod numer telefonu: 62 79 141 75
 • Możesz przyjść do sekretariatu Domu od poniedziałku do piątkuw godzinach 7:00 – 15:00

Transkrypcja w PJM

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
Pierwsza publikacja
IntraCOM Katowice 2022-02-09 14:09
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2022-03-14 13:15
Wytworzenie publikacji
IntraCOM Katowice 2022-03-14 13:15
Zatwierdzenie
IntraCOM Katowice 2022-03-14 13:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry